Монголд банкны данс нээж болно.  モンゴルでは銀行口座は開けます

Монголд банкны данс нээж болно.  モンゴルでは銀行口座は開けます

Монголд банкны данс нээж болно. 
モンゴルでは銀行口座は開けます