argal-tuuh

Аргал түүж гал түлэх・糞を拾って火を起こす・モンゴル語

Аргал түүж гал түлэх・糞を拾って火を起こす・モンゴル語