mong-prefer

〜 дээр гэж бодож байна.〜ほうが良いと思います。

〜 дээр гэж бодож байна. 〜ほうが良いと思います。