Хоол идэх・モンゴル語表現練習

モンゴル語表現練習

今回は хоол идэхという表現になりますが、他の言葉で(例えば ном унших, захиа бичих など)試してみてね〜

Би хоол хийдэг.     
私は料理を作ります。

Би хоол хийсэн  
私は料理を作りました。

Би хоол хийж байна.  
私は料理を作っています。

Би хоол хиймээр байна. 
私は料理を作りたいです。

Би хоол хиймээр байсан. 
私は料理を作りたかったです。

Би аль хэдий нь хоол хийсэн.  
私はもう料理を作りました。

Би хоол хийчихсэн.   
私は料理を作ってしまいました。

Би хоол хийсээр байна.  
私はまだ料理を作ってます。

Би одооноос хоол хийж эхлэнэ. 
私は今から料理を作り始めました。

Би хоол хийж чадна.  
私は料理を作れます。

Би хоол хийхээр шийдсэн. 
私は料理を作ろうと決めました。

Би хоол хийхгүй бол болохгүй. 
私は料理を作らなければなりません。

Би хоол хийдэг юм билүү гэж бодож байна.  
私は料理を作るかなと思っています。

Та хоол хийсэн дээр гэж бодож байна. 
あなたは料理を作った方が良いと思います。