ойлгох・理解する・モンゴル語動詞

モンゴル語動詞

Монгол хэлээр ойлгодог.
モンゴル語で理解します。

Монгол хэлээр ойлгохгүй.
モンゴル語で理解しません。

Монгол хэлээр ойлгосон.
モンゴル語で理解しました。

Монгол хэлээр ойлгосонгүй.
モンゴル語で理解できなかったです。

Монгол хэлээр ойлгомоор байна.
モンゴル語で理解したいです。

Монгол хэлээр ойлгомооргүй байна.
モンゴル語で理解したくないです。

Монгол хэлээр ойлгож чадна.
モンゴル語で理解できます。

Монгол хэлээр ойлгож чадахгүй.
モンゴル語で理解できないです。

Монгол хэлээр ойлгох чухал.
モンゴル語で理解するのは大事です。

Би таныг ойлгож байна.
私はあなたを理解しています。

Би таныг ойлгомоор байна.
私はあなたを理解したいです。

Би таныг ойлгосон.
私はあなたを理解しました。

Би таныг ойлгосонгүй.
私はあなたを理解しなかったです。

Би таныг ойлгоё.
私はあなたを理解しましょう。

Асуулт

Та ойлгох уу?
あなたは理解しますか?(分かりますか?)

Та ойлгосон уу?
あなたは理解しましたか?(分かりましたか?)

Та ойлгож байна уу?
あなたは理解していますか?(分かっていますか?)