санал болгох ・おすすめする

санал болгохおすすめする

Монголд хамгийн амттай санал болгох хоолны газар хаана вэ?
モンゴルで一番美味しいおすすめする食堂はどこですか?

Энэ бол манай дэлгүүрийн санал болгох бүтээгдэхүүн.
これは私達の店がおすすめする商品です。

Багш надад энэ номыг санал болгосон.
先生は私にこの本をおすすめしました。

Миний найзын санал болгосон дуу.
私の友達がおすすめした歌です。

Чи надад ямар өнгө санал болгох вэ?
あなたは私にどんな色をおすすめしますか?

Ахлах сургуулийн сурагчид ямар ажил мэргэжил санал болгох вэ?
高校生にどんな職業をおすすめしますか?

Монголд аялаж үзээрэй. Миний санал болгох орон.
モンゴルに旅行してみてね。私のおすすめする国です。

Ааруул идэж үзээрэй. Миний санал болгох Монгол амт.
アーロールを食べてみてね。私のおすすめするモンゴルの味です。

Заавал морь унаж үзээрэй. Би санал болгож байна.
ぜひ馬を乗ってみてね。私はおすすめします。